جلسه برنامه ریزی تقویم و بودجه تکواندو لرستان در سال 97


جلسه برنامه ریزی تقویم و بودجه تکواندو لرستان در سال 97
 
برنامه ریزی تقویم و بودجه تکواندو لرستان با حضور اعضای هیئت تکواندو استان لرستان انجام گرفت .
 
 
 به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان لرستان ، جلسه برنامه ریزی تقویم و بودجه تکواندو لرستان در سال 97 یکشنبه مورخ 21 اسفند ماه 96 با حضور سیدمحمود آهوقلندری دبیر هیئت تکواندو استان و تمامی کمیته ها در خانه تکواندو استان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه جلسه به رئیس هیئت تکواندو استان تقدیم و ایشان در جلسه هیئت رئیسه تکواندو استان مورد بررسی قرار خواهند داد .
 
 
 

بازگشت